1. Προσφερόμενες υπηρεσίες

Ο ιστότοπος www.navajo.gr είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα (στο εξής «ηλεκτρονική πλατφόρμα») άμεσης και εύχρηστης διασύνδεσης μεσιτών ασφαλίσεων, ασφαλιστικών πρακτόρων, ασφαλιστικών συμβούλων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών εν γένει, οι οποίοι ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, με τις ήδη διαθέσιμες στο διαδίκτυο ηλεκτρονικές υπηρεσίες ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες εμφανίζονται στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα. Παρέχει πληροφορίες συγκριτικής τιμολόγησης των ασφαλιστικών προγραμμάτων και των ασφαλιστικών καλύψεων που προσφέρονται από τις οικείες ασφαλιστικές εταιρίες. Η εμφάνιση των σχετικών αποτελεσμάτων είναι συνολική, ενιαία και γίνεται με απλό τρόπο που δεν απαιτεί την διαδοχική πρόσβαση του χρήστη σε πολλαπλές ιστοσελίδες. Επίσης, με την χρήση του ιστότοπου www.navajo.gr παρέχεται υπό προϋποθέσεις απευθείας πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (web services) των ασφαλιστικών εταιριών, των οποίων οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο, σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους προς τούτο χρήστες, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, έτσι ώστε να προβαίνουν σε έκδοση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, σύμφωνα με τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε υποψήφιου πελάτη.

Διαχειρίστρια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.navajo.gr είναι η εταιρία με την επωνυμία «Alfa Point Πρακτορεύσεις Ασφαλιστικών Εργασιών A.E.» (στο εξής «η Διαχειρίστρια»), η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Πολυτεχνείου αρ. 12 στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 099773490/ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (Εφεξής «η Alfa Point»). Η Alfa Point είναι Εταιρία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης που έχει νομίμως εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με αριθμό Μητρώου 400097. Πριν εισέλθετε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα και περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και τις κάτωθι προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται για τη χρήση του ιστοτόπου μας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στον ως άνω ιστότοπο συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με τις προϋποθέσεις και τους όρους αυτούς.

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Συνεργατών της Alfa Point είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08.30-16.30 στα τηλέφωνα 2310 240 994 και 2310 241 094. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων της Alfa Point και του εκάστοτε καλούντος ενδέχεται να ηχογραφούνται, μετά από ενημέρωση του καλούντος και παροχή συγκατάθεσης από αυτόν, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι Χρήστες της παρούσας υπηρεσίας μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Συνεργατών της Alfa Point και με αποστολή e-mail στην διεύθυνση info@alfapoint.gr

2. Οι Χρήστες

Ως Xρήστης ονομάζεται ο μεσίτης ασφαλίσεων, ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο ασφαλιστικός σύμβουλος και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής εν γένει, ο οποίος για την χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου απαιτείται να κάνει εγγραφή, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο ένα μοναδικό όνομα χρήστη (user name) και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password). Με την χρήση των στοιχείων αυτών και αφού εισέλθει στις υπηρεσίες διασύνδεσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.navajo.gr, o εξουσιοδοτημένος Χρήστης, ο οποίος διαθέτει τα νόμιμα προσόντα και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, μπορεί να εκδώσει, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των ασφαλιστικών εταιριών που εμφανίζονται στην πλατφόρμα, και εφόσον τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις εν λόγω ασφαλιστικές εταιρίες, ασφαλιστήρια συμβόλαια στο όνομα και για λογαριασμό των εκάστοτε πελατών του.

Η Alfa Point δεν καθορίζει το περιεχόμενο, τους ειδικούς και γενικούς όρους, τα ασφάλιστρα και τα λοιπά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών προϊόντων, των εμφανιζόμενων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Alfa Point δεν έχει δικαίωμα ή δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει ο Χρήστης. Συνεπώς, ο Χρήστης φέρει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και ειλικρίνεια των συγκεκριμένων πληροφοριών και παραμέτρων. Επίσης, η Alfa Point δεν έχει δικαίωμα ή δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγονται αυτόματα μέσω διασυνδεδεμένων ανεξάρτητων και αξιόπιστων βάσεων δεδομένων στο σύστημα. Για τον λόγο αυτόν, σε περίπτωση ανακρίβειας των στοιχείων των εκδιδόμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η Alfa Point δεν φέρει καμία ευθύνη.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να εκδώσει για λογαριασμό πελάτη του ασφαλιστήριο, για οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν ασφαλιστικής επιχείρησης, το οποίο εμφανίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οριστική σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται απευθείας μεταξύ του Χρήστη και της αντίστοιχης ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν και μάλιστα όχι δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.navajo.gr, αλλά δια μέσου της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της εκάστοτε συμβαλλόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο εκάστοτε Χρήστης εξουσιοδοτείται από την Alfa Point να εκδίδει για λογαριασμό πελατών ασφαλιστήρια συμβόλαια, κάνοντας χρήση του κωδικού της Alfa Point («έκδοση συμβολαίων μέσω μονοκωδικού»).

Η Alfa Point δεν αποτελεί ασφαλιστική επιχείρηση. Επομένως, δεν αποδέχεται η ίδια αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ούτε αναλαμβάνει την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει δεν υπόσχεται ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που αφορούν και δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται ή εκείνες των οποίων τα ασφαλιστικά προϊόντα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση και ανάληψη καλύψεως ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέγεται κάθε φορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.navajo.gr, πραγματοποιείται αποκλειστικά από την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία εκδίδει το οικείο ασφαλιστήριο.

Ο Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ενεργεί αποκλειστικά στο όνομα και για λογαριασμό του προσώπου, του οποίου τα στοιχεία αναλυτικά εισάγονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και συνεπώς, σε περίπτωση προμήθειας ασφαλιστικού προϊόντος, το πρόσωπο αυτό καθίσταται ασφαλισμένος από την συγκεκριμένη σύμβαση, φέρει δε όλες τις υποχρεώσεις και εξοπλίζεται με όλα τα δικαιώματα που απονέμονται σε αυτό από την οικεία ασφαλιστική σύμβαση και τον νόμο. Το πρόσωπο αυτό δηλώνει υπεύθυνα τόσο έναντι του Χρήστη όσο και έναντι της ασφαλιστικής εταιρίας ότι είναι ο νόμιμος κύριος, κάτοχος, νομέας και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί γνωστοποιώντας τα στοιχεία των μέσων αυτών.

O Χρήστης αποδέχεται και δηλώνει υπεύθυνα ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της Alfa Point, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης ή/ και ανανέωσης ισχύος ασφαλιστικού προϊόντος, βαρύνει αποκλειστικά αυτόν και ουδεμία συνέπεια έχει για την διαχειρίστρια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.navajo.gr. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Επίσης ο Χρήστης αποδέχεται ότι οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται τοπικά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Alfa Point ή σε αποθηκευτικούς χώρους ηλεκτρονικών δεδομένων των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών αποδεικνύουν πλήρως τις δραστηριότητες σας στον ιστότοπο της Alfa Point και τα σχετικά πραγματικά περιστατικά.

3. Εγγραφή και σύνδεση Χρηστών

Στην παρεχόμενη υπηρεσία μπορούν να εγγραφούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν τα απαιτούμενα κατά τον νόμο επαγγελματικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη ασφαλίσεων, του ασφαλιστικού πράκτορα, του ασφαλιστικού συμβούλου ή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή εν γένει και έχουν εγγραφεί στα οικεία μητρώα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του αρμόδιου εκάστοτε Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Η Alfa Point διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Χρήστη περαιτέρω δικαιολογητικά για να επιβεβαιώσει ότι ο Χρήστης διαθέτει τα νόμιμα προσόντα και έχει τηρήσει τις νόμιμες διατυπώσεις.

Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία, δεν είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Ασφαλιστική Εταιρία με την οποία είναι συμβεβλημένος ο εκάστοτε Χρήστης, η Alfa Point διατηρεί κάθε δικαίωμα να επανεξετάσει την δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην χορηγεί με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σε πρόσωπα, τα οποία δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κατά τον νόμο επαγγελματικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη ασφαλίσεων, του ασφαλιστικού πράκτορα ή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή εν γένει και δεν έχουν εγγραφεί στα οικεία ειδικά μητρώα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του αρμόδιου εκάστοτε Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στην αντίστοιχη κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης χρησιμοποιεί τρίτα πρόσωπα για την εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ο τελευταίος είναι ο μόνος υπεύθυνος για τις πράξεις και τις παραλείψεις αυτών.

Η Alfa Point θα αποστέλλει στον Χρήστη σύνδεσμο (link), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήστης, με την χρήση του οποίου ο τελευταίος θα μπορεί να επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση του κωδικού που ο ίδιος έχει επιλέξει, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει, η οποία είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η Alfa Point δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Στην περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την οποία δήλωσε αρχικά ο Χρήστης, διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή επιθυμεί να την αλλάξει, τότε ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει την Alfa Point, δηλώνοντας παράλληλα τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με δήλωση του Χρήστη στον ιστότοπο, είτε μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Συνεργατών της Alfa Point (Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2310 240 994). Η Alfa Point διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Χρήστη περαιτέρω δικαιολογητικά για να επιβεβαιώσει ότι ο Χρήστης είναι ο νόμιμος κάτοχος της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει την άδεια για τη χρήση της από το νόμιμο κάτοχο αυτού. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αρνηθεί να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή η Alfa Point διαπιστώσει ότι ο Χρήστης δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Alfa Point διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει χωρίς ειδοποίηση τον Χρήστη από την υπηρεσία.

Σε περίπτωση υποκλοπής του κωδικού πρόσβασης, ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα και εγγράφως τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Πληροφοριών της Alfa Point στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@navajo.gr ή info@alfapoint.gr. Ο Χρήστης οφείλει να εφαρμόζει διαρκώς τις απαραίτητες διαδικασίες και μέτρα ελέγχου και να λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο επιμέλειας για την μη υποκλοπή των στοιχείων ταυτοποίησής του. Μεταξύ άλλων, οφείλει να εφαρμόζει διαρκώς και να τηρεί και τα ακόλουθα μέτρα:

 • Να δημιουργεί κωδικούς πρόσβασης με το λιγότερο οκτώ (8) χαρακτήρες που θα περιλαμβάνουν αριθμούς, πεζά και κεφαλαία γράμματα. Δεν πρέπει να δημιουργεί κωδικούς πρόσβασης που είναι εύκολα προβλέψιμοι
 • Να απομνημονεύει τον κωδικό πρόσβασης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταγράφει τους κωδικούς ασφάλειας σε χαρτί ή άλλο μέσο καταγραφής, ειδικά όταν το μέσο καταγραφής βρίσκεται κοντά στον υπολογιστή του.

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι μοναδικοί και δεν επαναχρησιμοποιούνται στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας.

Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης αντιμετωπίζονται ως ευαίσθητες / εμπιστευτικές πληροφορίες και οι Χρήστες δεν πρέπει αποθηκεύουν τα δεδομένα αυτά με την χρήση της λειτουργίας "Remember Password"/ “Αποθήκευση κωδικών” που προσφέρεται από διάφορες εφαρμογές, προγράμματα ή άλλες υπηρεσίες.

Οι Χρήστες θα πρέπει να κλειδώνουν την οθόνη του υπολογιστή τους (screenlock), όταν απομακρύνονται από αυτόν για εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο το δικό τους username για την πρόσβαση στα συστήματα, τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις υπηρεσίες της Alfa Point.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως και κάθε υπηρεσία που παρέχεται μέσω αυτής, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από τους Χρήστες:

 • Για την διανομή, επεξεργασία ή αποθήκευση περιεχομένου με ρατσιστικό, ξενοφοβικό, υβριστικό, μισαλλόδοξο, προσβλητικό χαρακτήρα, με θρησκευτικό ή εθνικό χαρακτήρα, καθώς και για την διανομή, επεξεργασία ή αποθήκευση πορνογραφικού υλικού σε μορφή κειμένου ή εικόνων ή ταινιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ή άλλου οποιασδήποτε μορφής παράνομου εν γένει, μη αποδεκτού και επιβλαβούς περιεχομένου.
 • Για την διανομή εμπορικών ή προσωπικών διαφημίσεων και προώθηση προϊόντων διαφορετικών από αυτά που νόμιμα διαθέτει η εταιρία «Alfa Point», χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της.
 • Για την διακίνηση μαζικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (SPAM). Οποιοσδήποτε δέχεται τέτοιο υλικό θα πρέπει αμέσως να ενημερώνει τον Yπεύθυνο Aσφάλειας της Alfa Point.
 • Για πράξεις ή προσπάθειες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα άλλων χρηστών του δικτύου.
 • Για προσπάθειες / ενέργειες εκμετάλλευσης ή διόρθωσης κενών ασφαλείας των δικτυακών πόρων, των υπολογιστών χρηστών, των διακομιστών και των εφαρμογών της εταιρίας Alfa Point ή άλλου Χρήστη.
 • Για να παραπλανήσουν οι Χρήστες οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου ή να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Alfa Point ή και τρίτων.
 • Για να θέσουν οι Χρήστες σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Alfa Point.
 • Για να εμποδίσουν οι Χρήστες οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ή να τον υποβοηθήσουν στο να παρακάμπτει τον έλεγχο ταυτότητάς του.
 • Για να προωθούν ή/και διαθέτουν οι Χρήστες περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα Η/Υ σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους ασφαλισμένους να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Alfa Point.
 • Για να διαταράξουν οι Χρήστες την ομαλή λειτουργία των δικτύων και, γενικά, να υπονομεύσουν και να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των Συστημάτων της Alfa Point.
 • Για να αποκαλύπτουν οι Χρήστες πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
 • Για να προβούν οι Χρήστες σε ηθελημένη ή ακούσια παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των σε ισχύ κανονιστικών ρυθμίσεων.

Γενικότερα δεν επιτρέπεται η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των υπηρεσιών της Alfa Point για διακίνηση υλικού που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Κάθε φορά που υποπίπτει στην αντίληψη του Χρήστη μη ορθή ή παράνομη συμπεριφορά και χρήση των συστημάτων, δικτύων, εφαρμογών και υπηρεσιών, ή οποιοδήποτε κενό ασφαλείας συστήματος, το οποίο θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί άμεσα τον Υπεύθυνο Ασφαλείας της Alfa Point.

Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω όρων, η Alfa Point επιφυλάσσεται για την λήψη των νόμιμων μέτρων, ιδίως τον τερματισμό της δυνατότητας πρόσβασης στις υπηρεσίες της Alfa Point.

4. Διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων
Ι. Διαδικασία και όροι
 1. H εκ μέρους Χρήστη διαβίβαση αίτησης/πρότασης, προς συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση, για κατάρτιση ή τροποποίηση σύμβασης ασφάλισης με υποψήφιο ή υφιστάμενο πελάτη, κατά περίπτωση, η οποία διοχετεύεται προς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (web services) της εν λόγω ασφαλιστικής επιχείρησης, δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, απευθύνεται προς την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση, δεν αποτελεί καθεαυτήν ασφαλιστική σύμβαση και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από την ασφαλιστική επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται.
 2. Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σχετικά με τους όρους παροχής του ασφαλιστικού προϊόντος που έχει επιλέξει, όπως ακριβώς θα συνέβαινε αν αποκτούσε απευθείας πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της εκάστοτε ασφαλιστικής επιχείρησης. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι αυτοί έχουν καθαρά πληροφοριακό/ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν την οριστική ασφαλιστική σύμβαση, η οποία θα του αποσταλεί μετά την οριστικοποίησή της και την αποδοχή της από την ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία θα εκδώσει το οικείο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση απόκλισης των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης που θα συναφθεί από τους γνωστοποιηθέντες πριν από την σύναψή της όρους, ο εκάστοτε λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις τις ασφαλιστικής νομοθεσίας (ν. 2496/1997, όπως ισχύει).
 3. Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, στον όρο 2, η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.navajo.gr εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς ενημέρωσης των Χρηστών για την τιμολόγηση των προϊόντων ασφάλισης που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζονται σε αυτήν, και δεν παρέχει στους Χρήστες αυτούς άνευ ετέρου την δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστηρίων από τις εν λόγω ασφαλιστικές εταιρίες ούτε την δυνατότητα είσπραξης ασφαλίστρων από τους εκάστοτε λήπτες ασφάλισης.

IΙ. Διευθέτηση εγγράφων παραπόνων – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών
 1. Ο Χρήστης της πλατφόρμας, ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος και ο δικαιούχος του ασφαλίσματος δύνανται να υποβάλουν εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά τους σε σχέση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.navajo.gr, απευθυνόμενοι στην Alfa Point, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή fax στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: info@alfapoint.gr και 2310 235 872. Ή μέσω της ιστοσελίδας της Alfa Point : www.alfapoint.gr
 2. Εφόσον δεν αφορούν την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.navajo.gr καθεαυτήν, η Alfa Point θα διαβιβάζει τα οικεία ερωτήματα ή παράπονα στον αντίστοιχο Χρήστη ή στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα ως άνω πρόσωπα θα λαμβάνουν απάντηση από την Alfa Point το συντομότερο δυνατόν.
5. Ζητήματα ευθύνης

Η Alfa Point επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο υλοποίησης των αιτημάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων του δικτύου ή των ψηφιακών υπηρεσιών των οικείων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει στους Χρήστες της το ακριβές περιεχόμενο, δηλαδή, τα προϊόντα ήτις υπηρεσίες, την τιμολόγηση αυτών κ.λπ., που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου της εκάστοτε ασφαλιστικής επιχείρησης, όπως ακριβώς εμφανίζονται στον τελευταίο. Σε καμία περίπτωση η Alfa Point δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του ιστοτόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση που η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει σύνδεση σε ιστοτόπους ή ιστοσελίδες τρίτων, αυτοί έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοτόπων, ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Alfa Point, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου, οι λήπτες ασφάλισης και ασφαλισμένοι καθώς και οι υποψήφιοι λήπτες ασφάλισης πρέπει να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους (παρόχους ιστοσελίδων) για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση των ιστοτόπων, ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τους. Παρά το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι αποδέχονται ότι η Alfa Point ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοτόπων, ιστοσελίδων ή/και υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις διατηρεί την ευχέρεια οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες και εν γένει περιεχόμενο τρίτου, εάν, κατά την κρίση της, απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Με την επιφύλαξη των υφισταμένων δικαιωμάτων τρίτων, το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.navajo.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Alfa Point και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετατροπή, προσαρμογή, διευθέτηση, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη, παρουσίαση, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας σε σχέση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και κάθε πράξη παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της υπηρεσίας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ίδιας της Alfa Point ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των αντίστοιχων πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και εν γένει διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ως διακριτικά γνωρίσματα της ίδιας της Alfa Point, των καταστημάτων της, των προϊόντων της και των υπηρεσιών της, όπως ενδεικτικά τα διακριτικά γνωρίσματα “Alfa Point”, “Navajo” κ.λπ. ανήκουν αποκλειστικά στην ίδια την “Alfa Point” και προστατεύονται απολύτως έναντι παντός τρίτου προσβολέα ή δυνητικού προσβολέα από τους σχετικούς νόμους περί διακριτικών γνωρισμάτων. Η εμφάνισή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν δύναται κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

7. Διαθεσιμότητα υπηρεσιών

Η Alfa Point καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την διαρκή και απρόσκοπτη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.navajo.gr. Οι Χρήστες και οι πελάτες/εντολείς αυτών αποδέχονται ότι η Alfa Point δικαιούται οποτεδήποτε, να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα την λειτουργία της πλατφόρμας είτε στο σύνολο αυτής είτε τμηματικά, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες και τους πελάτες/εντολείς αυτών, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητά της ενδέχεται να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τον μεγάλο αριθμό Χρηστών που προσπαθούν να κάνουν χρήση του ιστότοπου ταυτόχρονα, ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Alfa Point δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ' αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, από την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, από την καθυστέρηση, από διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών ή απώλειας του περιεχομένου τους, καθώς και από την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση, η Alfa Point διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

8. Ασφάλεια

Η Alfa Point αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αν και η Alfa Point καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Χρήστη από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς. Συνεπώς, κάθε Χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

9. Προσωπικά δεδομένα

H Alfa Point θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η τυχόν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή τρίτων θα γίνεται κατά τρόπο σύμφωνο με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται και να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των εμπλεκομένων προσώπων όσο το δυνατόν καλύτερα. Η Alfa Point αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβαίνει σε κάθε μορφής επεξεργασία αυτών, αυτοματοποιημένη ή μη, μόνο εφόσον η εν λόγω πράξη επεξεργασίας είναι σύμφωνη με τους όρους και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και είναι πράξη αναγκαία για λειτουργία αυτής. Επιπρόσθετα, η αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πληροί τις απαιτήσεις νομιμότητας, αντικειμενικότητας, διαφάνειας, ελαχιστοποίησης, ακρίβειας, χρονικού περιορισμού, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της επεξεργασίας, όπως οι υποχρεώσεις αυτές καθιερώνονται και επιβάλλονται από τη διάταξη του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή ΓΚΠΔ)

H Alfa Point δεν συγκεντρώνει πληροφορίες για άλλες ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε, προγράμματα των οποίων κάνετε χρήση στον υπολογιστή σας, passwords που χρησιμοποιείτε, ή άλλο κλειδί που ανοίγει πεδία τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητα από τον υπεύθυνο τέτοιων ιστοσελίδων.

Τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε στην εταιρία μας (όπως ενδεικτικά όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας και για το χρονικό διάστημα χρήσης αυτών, θα τηρούνται και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία μας για την παροχή των υπηρεσιών μας. Έχετε, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης που προβλέπουν τα άρθρα 15 επ. ΓΚΠΔ με την εκεί οριζόμενη διαδικασία προβολής των δικαιωμάτων αυτών.

Η Alfa Point έχει θεσπίσει και έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προς συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που θέτουν τα άρθρα 28 παρ. 3 στ. γ και 32 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του ΓΚΠΔ. Επίσης, η Alfa Point εφαρμόζει, επανεξετάζει και επικαιροποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, πρόληψης μη εξουσιοδοτημένης, αθέμιτης ή παράνομης πρόσβασης ή/και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και απώλειας, καταστροφής ή αλλοίωσης της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων, και εξασφαλίζει ότι σε κάθε περίπτωση το επίπεδο ασφαλείας των μέτρων είναι ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της χρήσης των παρόντων υπηρεσιών.

Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα δηλώσετε, στο πλαίσιο της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στον ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε, οποτεδήποτε επιθυμείτε, να αντιταχθείτε στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να επιλέξει την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων από και προς τους πελάτες του, με την χρήση της προσωπικής του διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση επιλογής της δυνατότητας αυτής, η Alfa Point αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται ή απευθύνονται προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας navajo.

Η Alfa Point δεν θα διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, παρά μόνον εάν αυτό απαιτείται ρητά από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Alfa Point θα ενημερώνει δεόντως τον Χρήστη πριν τη διαβίβαση, θα προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες και θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαβίβαση να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και της ισχύουσας στην Ελλάδα σχετικής νομοθεσίας.

Δεν επιτρέπεται η ακρόαση, υποκλοπή, παρακολούθηση, αποθήκευση, επεξεργασία, εξαγωγή, διαβίβαση, ανακοίνωση και δημοσιοποίηση εταιρικών δεδομένων και προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και των πελατών της Alfa Point, από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και πελατών της εταιρίας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό και μόνο με την επιφύλαξη όσων η ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και οι ρυθμιστικές διατάξεις ορίζουν.

Mε την πρόσβαση και χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο Χρήστης λογίζεται ότι αποδέχεται και συναινεί στην χρήση “cookies”. “Cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) του Χρήστη κατά την πλοήγησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν την τελευταία, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. .

Τα περισσότερα από τα διαθέσιμα προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο αυτόματα δέχονται «cookies», αλλά ο Χρήστης μπορεί κατά κανόνα να διαφοροποιήσει την διάταξη του προγράμματός του, προκειμένου να εμποδίσει την συγκεκριμένη λειτουργία. Αν δεν επιθυμείτε να δέχεστε «cookies», παρακαλούμε να αναφερθείτε στο αρχείο "help" του πλοηγού σας στο Internet για να μάθετε πώς θα μπλοκάρετε όλα τα «cookies» ή θα δέχεστε προειδοποίηση πριν από την εγκατάσταση ενός «cookie».

10. Γλώσσα - Εφαρμοστέο δίκαιο

Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη, του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου και του δικαιούχου του ασφαλίσματος με την Alfa Point, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν, καθώς και οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των συνεργαζομένων με την Alfa Point ασφαλιστικών επιχειρήσεων συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Οι σχέσεις μεταξύ Alfa Point και Χρηστών, λήπτη ασφάλισης, ασφαλισμένου και δικαιούχου του ασφαλίσματος, καθώς και μεταξύ αυτών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα προϊόντα των οποίων προμηθεύονται μέσω της υπηρεσίας Alfa Point διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται βάσει αυτού.